Skip to content


Statut

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Towarzystwo Osób Niepełnosprawnych w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem lub w skrócie PTN.

§2

Polskie Towarzystwo Osób Niepełnosprawnych, jest pozarządowym, niedochodowym i samopomocowym stowarzyszeniem zrzeszającym osoby niepełnosprawne i pełnosprawne, działające na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin.

§3

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, siedzibą miasto Łódź.
 2. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
 3. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach( Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.
 4. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.
 5. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
 6. Na arenie międzynarodowej Stowarzyszenie używa nazwy Polish Association of People with Disabilities, w skrócie PAPD.

§4

 1. Stowarzyszenie może tworzyć Oddziały na terenie Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach ogólnych zgodnie z prawem o stowarzyszeniach.
 2. Zarząd Główny i Oddziały uzyskują osobowość prawną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o zarejestrowaniu wydanym przez właściwy sąd rejestrowy dla danego regionu.
 3. Zarząd Oddziału jest obowiązany, w terminie 14 dni od chwili jego powołania, zawiadomić o tym wymieniony w prawie o stowarzyszeniach organ nadzorujący, właściwy ze względu na siedzibę tego oddziału, podając skład zarządu i adres siedziby oddziału oraz doręczyć statut stowarzyszenia.
 4. Władzami Oddziału są:
  a) Walne zgromadzenie Oddziału
  b) Zarząd Oddziału
  c) Komisja Rewizyjna Oddziału
  d) Sąd Koleżeński Oddziału
 5. Oddział jest dobrowolnym, samorządnym trwałym zrzeszeniem, posiadającym osobowość prawną, wchodzącym w skład Stowarzyszenia i przyjmuje jego statut.

§5

Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci, znaków, barw itp. zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

ROZDZIAŁ II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§1

Celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz osób niepełnosprawnych w Polsce a w szczególności:

 1. Pomoc społeczna osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.
 2. Działalność charytatywna na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin.
 3. Ochrona i promocja zdrowia wśród osób niepełnosprawnych.
 4. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.
 5. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości osób niepełnosprawnych.
 6. Krzewienie nauki, edukacji, oświaty i wychowania w środowisku osób niepełnosprawnych.
 7. Rozwój krajoznawstwa oraz różnych form wypoczynku niepełnosprawnych, a zwłaszcza wypoczynku dzieci i młodzieży.
 8. Rozwój kultury i sztuki wśród osób niepełnosprawnych.
 9. Działalność na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałanie alkoholizmowi i patologiom społecznym jako źródłom niepełnosprawności.
 10. Upowszechnianie i ochrona praw osób niepełnosprawnych jako konsumentów.
 11. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między środowiskami osób niepełnosprawnych i organizacjami działającymi na ich rzecz.
 12. Promocja i organizacja wolontariatu działającego na rzecz osób niepełnosprawnych.
 13. Udzielanie pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, a w szczególności osobom niepełnosprawnym i kalekim.

§ 2.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

 1. Rozwijanie działalności popularyzatorskiej za pośrednictwem środków masowego przekazu,
 2. Współpracę z centralnymi i terenowymi organami władzy państwowej oraz samorządami i organizacjami społecznymi,
 3. Współuczestnictwo w międzynarodowej działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
 4. Organizację zjazdów, kongresów, konferencji, sympozjów, konkursów, wystaw, pokazów i odczytów,
 5. Udzielanie pomocy materialnej i organizacyjnej osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom w różnorodnych formach,
 6. Występowanie do odpowiednich władz z wnioskami w sprawach osób niepełnosprawnych,
 7. Organizowanie imprez okolicznościowych, integracyjnych, turnusów rehabilitacyjnych, wczasów rodzinnych, warsztatów terapii zajęciowej, zakładów aktywizacji zawodowej i innych,
 8. Udzielanie pomocy materialnej i organizacyjnej osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych i w czasie klęsk żywiołowych,
 9. Rozwój i promocję usług doradczych dla osób niepełnosprawnych, w tym doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy,
 10. Organizowanie różnych form wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym kolonii, obozów, spartakiad i wycieczek,
 11. Organizowanie imprez i koncertów dla dzieci niepełnosprawnych i pełnosprawnych jako cel integracji.

§3.

Dochód z odpłatnej działalności opisanej w §2 może służyć wyłącznie do realizacji zadań należących do celów statutowych Stowarzyszenia.

§4.

Stowarzyszenie może prowadzić działalność pożytku publicznego nieodpłatnie i odpłatnie.

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

§1.

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
 2. Stowarzyszenie posiada członków:
  a) zwyczajnych,
  b) wspierających,
  c) honorowych.
 3. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, która:
  a) złoży deklarację członkowską na piśmie,
  b) przedstawi pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia.
 4. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
 5. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna lub prawna, deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
 6. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.
 7. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
 8. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek co najmniej 10 członków Stowarzyszenia.
 9. Członkowie zwyczajni mają prawo:
  a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
  b) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
  c) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
  d) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
 10. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
  a) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
  b) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
  c) regularnego opłacania składek.
 11. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
 12. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
  13. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§2

Utrata członkostwa następuje na skutek:

a) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
b) wykluczenia przez Zarząd:
- z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
- z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,
- z powodu nie płacenia składek za okres pół roku,
- na pisemny, umotywowany, wniosek trzech członków Stowarzyszenia
c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
d) śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

§3

Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 30 dni od daty doręczenia orzeczenia”. Uchwała walnego zgromadzenia członków jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA

§1.

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  a) Walne Zgromadzenie Członków
  b) Zarząd Główny
  c) Główna Komisja Rewizyjna
  d) Główny Sąd Koleżeński
 2. Nie można łączyć funkcji we władzach wymienionych w ust.1 §1. pkt. b ,c ,d.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pozostawać z członkami Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
 4. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej

§2.

Kadencja władz.
a) Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów
b) Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez dwie kadencje.

§3.

 1. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.
 2. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
  a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
  b) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
 3. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
  a) walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na dwa lata przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd Główny podaje do wiadomości wszystkich członków, co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
  b) walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd Główny z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 4. Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków. Głosowanie jest jawne.
 5. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:
  a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
  b) uchwalania zmian statutu,
  c) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
  d) udzielanie Zarządowi Głównemu absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  e) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej,
  f) uchwalanie budżetu,
  g) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
  h) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
  i) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
  j) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
  k) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Głównego,
  l) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
  m) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.

§4.

 1. Zarząd Główny jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
 2. Zarząd Główny składa się z 3 do 5 osób, w tym prezesa oraz dwóch wiceprezesów. Prezesa i wiceprezesów wybiera Zarząd Główny spośród swoich członków.
 3. Posiedzenia Zarządu Główny odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc. Posiedzenia Zarządu Głównego zwołuje prezes.
 4. Do kompetencji Zarządu Główny należą:
  a) realizacja celów Stowarzyszenia,
  b) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
  c) sporządzanie planów pracy i budżetu,
  d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
  e) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
  f) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
  g) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
  h) przyjmowanie i skreślanie członków.

§5.

 1. Główna Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
 2. Główna Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza.
 3. Do kompetencji Głównej Komisji Rewizyjnej należy:
  a) kontrolowanie działalności Zarządu Głównego,
  b) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
  c) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu Głównego,
  d) składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
  e) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.
 4. Członkiem Głównej Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej .

§6.

 1. Główny Sąd Koleżeński składa się z 3 do 5 członków.
 2. Główny Sąd Koleżeński wybiera ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
 3. Główny Sąd Koleżeński ma prawo zasięgania opinii prawnych.
 4. Do zakresu działania Głównego Sądu Koleżeńskiego, należy, orzekanie w sprawach sporów członków i władz naczelnych Stowarzyszenia.
 5. Od orzeczeń Głównego Sądu Koleżeńskiego w pierwszej instancji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 30 dni od daty doręczenia orzeczenia. Odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków wnosi się za pośrednictwem Zarządu Głównego.
 6. Główny Sąd Koleżeński może wymierzać następujące kary organizacyjne:
  a) upomnienie,
  b) naganę,
  c) wykluczenie ze Stowarzyszenia.
 7. Osoby ukarane karą nagany nie mogą pełnić funkcji we władzach Stowarzyszenia przez okres jednego roku od daty uprawomocnienia się orzeczenia.
 8. W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK I FUNDUSZE

§1.

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
  a) ze składek członkowskich,
  b) darowizn, spadków, zapisów,
  c) dotacji i ofiarności publicznej,
  d) z dochodów prowadzonej działalności gospodarczej,
  e) z nawiązek sądowych,
  f) ze zbiórek publicznych
 2. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
 3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd Główny.
 5. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli, w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu Głównego, działających łącznie.
 6. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach, jeżeli taką uchwałę podejmie Zarząd Główny większością głosów. Dochód z działalności gospodarczej służy wyłącznie do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

§ 2

Zabrania się:

 1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
 2. Przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 3. Wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji.
 4. Zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich „osób bliskich”.

ROZDZIAŁ VI
ODDZIAŁY

§ 1

 1. Wniosek o powołanie Oddziału komitet założycielski składa do Zarządu Głównego.
  Do wniosku dołącza się kopie dokumentów wymagane do zarejestrowania oddziału w sądzie rejestrowym.
 2. Akceptację wniosków wym. w ust.1 Zarząd Główny wydaje nie później niż 30 dni od daty złożenia wniosku.
 3. Komitet założycielski ,co najmniej 15 członków zwyczajnych, składa do właściwego sądu rejestrowego wniosek o rejestrację oddziału w trybie określonym w ustawie prawo o stowarzyszeniach.

§ 2

 1. Władzami oddziału są:
  1/ Zjazd Oddziału
  2/ Zarząd Oddziału
  3/ Komisja Rewizyjna Oddziału
  4/ Sąd Koleżeński Oddziału.
 2. Postanowienia rozdział IV § 2 i § 3 ust 1 stosuje się odpowiednio.
 3. Zjazd Oddziału może zrezygnować z wyboru Sądu Koleżeńskiego Oddziału; w takim przypadku jego funkcje przejmuje Główny Sąd Koleżeński jako organ pierwszej instancji.

§ 3

 1. Zjazd Oddziału jest najwyższą władzą Oddziału i może być zwyczajny lub nadzwyczajny.
 2. Do kompetencji Zjazdu Oddziału należy:
  1/ uchwalenie regulaminu Zjazdu Oddziału,
  2/ uchwalenie kierunków działania Oddziału,
  3/ rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej Oddziału i Sądu Koleżeńskiego Oddziału,
  koleżeńskiego,
  4/ udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału na wniosek Komisji
  Rewizyjnej Oddziału,
  5/ wybór Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej Oddziału, Sądu Koleżeńskiego Oddziału,
  6/ rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez władze Oddziału,
  7/ wybór delegatów na Zjazd Krajowy, według klucza wyborczego ustalonego przez Zarząd Główny,
  8/ odwoływanie delegatów na Zjazd Krajowy.

§ 4

 1. Zjazd Oddziału jest zwoływany przez Zarząd Oddziału raz na dwa lata.
 2. O terminie, miejscu i porządku obrad Zjazdu Oddziału Zarząd Oddziału zawiadamia członków co najmniej na 7 dni przed terminem zjazdu.

§ 5

 1. Nadzwyczajny Zjazd Oddziału jest zwoływany:
  1/ z inicjatywy Zarządu Oddziału,
  2/ na żądanie Zarządu Głównego,
  3/ na żądanie Komisji Rewizyjnej Oddziału,
  4/ na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków oddziału.
 2. Zarząd Oddziału zwołuje nadzwyczajny Zjazd Oddziału w terminie 30 dni od daty zgłoszenia żądania lub wniosku. Zjazd obraduje nad sprawami, dla których został zwołany.

§ 6

 1. Zarząd Oddziału kieruje działalnością na terenie swoim w okresie między zjazdami
  i odpowiada za swą prace przed Zjazdem Oddziału.
 2. Do kompetencji Zarządu Oddziału należy:
  1/ uchwalanie regulaminu Zarządu Oddziału,
  2/ wykonywanie uchwał władz naczelnych i Zjazdu Oddziału,
  3/ uchwalanie planów działania i budżetu Oddziału,
  4/ reprezentowanie Stowarzyszenia na terenie swego działania,
  5/ zarządzanie funduszami i majątkiem Oddziału,
  6/ współpraca w realizacji programów państwowych i społecznych dotyczących
  rehabilitacji i profilaktyki,
  7/ prowadzenie ośrodka informacji na potrzeby inwalidów i osób niepełnosprawnych,
  8/ składanie sprawozdań i informacji z działalności Oddziału,
 3. Sprawozdania, o których mowa w ust.2 pkt 8 zarządy oddziałów składają Zjazdom Oddziałów i Zarządowi Głównemu.

§ 7

 1. Zarząd Oddziału składa się z 3 do 5 członków wybranych przez zjazd oddziału ,w tym prezesa i 2 wiceprezesów, wybiera Zarząd Oddziału spośród swoich członków.
 2. Zarząd Oddziału kieruje działalnością Oddziału ,zgodnie z uchwałami Zjazdu Oddziału, reprezentuje Oddział na zewnątrz.
 3. Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeb ,jednak nie rzadziej niż raz na miesiąc. Posiedzenia Zarządu Oddziału zwołuje prezes oddziału.
 4. Do kompetencji Zarządu Oddziału należy:
  1/ wykonywanie uchwał władz naczelnych, Zjazdu Oddziału, i Zarządu Oddziału
  2/ reprezentowanie Stowarzyszenia na terenie swego działania,
  5/ powoływanie komisji, zespołów problemowych i sekcji ułatwiających pracę oddziału,
  6/ zarządzanie funduszami i majątkiem Oddziału w granicach budżetu,
  7/ współpraca w realizacji programów państwowych i społecznych dotyczących
  rehabilitacji i profilaktyki,
  8/ prowadzenie ośrodka informacji na potrzeby inwalidów i osób niepełnosprawnych,
  9/ składanie Zarządowi sprawozdań i informacji z działalności.

§ 8

 1. Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z 3 – 5 członków wybranych przez Zjazd Oddziału.
 2. Komisja Rewizyjna Oddziału wybiera ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
 3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Oddziału należy:
  f) kontrolowanie działalności Zarządu Oddziału,
  g) składanie wniosków z kontroli na Zjazd Oddziału,
  h) prawo wstąpienia z wnioskiem o zwołanie Zjazdu Oddziału, oraz zebrania Zarządu Oddziału,
  i) składanie wniosków o absolutorium dla władz Oddziału,
  j) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Zjeździe Oddziału.
 4. Członkiem Komisji Rewizyjnej Oddziału nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

§ 9

 1. Sąd Koleżeński Oddziału składa się z 3 – 5 członków wybranych przez Zjazd Oddziału.
 2. Sąd Koleżeński Oddziału wybiera ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
 3. Sąd Koleżeński Oddziału ma prawo zasięgania opinii prawnych.

§ 10

 1. Do zakresu działania Sądu Koleżeńskiego Oddziału należy:
  1/ orzekanie w sprawach członków władz Oddziału, wynikających z ich działalności
  organizacyjnej,
  2/ orzekanie w stosunku do członków w sprawach:
  a/ nieprzestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz stowarzyszenia oraz działania na jego szkodę,
  b/ sporów o charakterze etyczno – moralnym wynikłych na tle ich działalności w stowarzyszeniu.
 2. Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego Oddziału przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Głównego Sądu Koleżeńskiego w terminie 30 dni od daty doręczenia orzeczenia.
 3. Sąd Koleżeński Oddziału składa sprawozdania ze swej działalności Głównemu Sądowi Koleżeńskiemu i Zjazdowi Oddziału.
 4. Sąd Koleżeński Oddziału może wymierzać kary organizacyjne
  a. upomnienie
  b. naganę
  c. wykluczenie z Oddziału Stowarzyszenia.
 5. Osoby ukarane karą nagany nie mogą pełnić funkcji we władzach Stowarzyszenia przez okres jednego roku od daty uprawomocnienia się orzeczenia.

ROZDZIAŁ VI a
ORGANIZACJE TERENOWE

§1.

 1. Stowarzyszenie powołuje terenowe jednostki organizacyjne do realizacji celów zawartych w niniejszym statucie.
 2. Terenowymi jednostkami organizacyjnymi są: Koła –organizacje o zasięgu miejskim, dzielnicowym ,środowiskowym, zakładowym, szkolnym ,wiejskim i innym.
 3. Koła nie posiadają osobowości prawnej.
 4. Do powołania Koła wymagana jest liczba co najmniej 6 członków.

§ 2

Władzami koła są:
1/ Walne Zebranie Koła
2/ Zarząd Koła.
3/ Komisja Rewizyjna Koła

§3

 1. Do kompetencji Walnego Zebrania Koła należy:
  1/ uchwalanie regulaminu Walnego Zebrania Koła,
  2/ uchwalanie kierunków działania Koła,
  3/ rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Koła,
  4/ udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Koła na wniosek Komisji Rewizyjnej Koła,
  5/ wybór członków zarządu koła i komisji rewizyjnej koła,
  6/ wybór delegatów na zjazd oddziału,
  7/ rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez członków koła.
 2. Walne Zebranie Koła zbiera się co najmniej raz w roku w celu omówienia bieżących zadań.
 3. W Walnym Zebraniu Koła biorą udział:
 4. 1/ z głosem decydującym – członkowie koła,
  2/ z głosem doradczym – przedstawiciele władz nadrzędnych stowarzyszenia, członkowie honorowi i zaproszone osoby.
 5. Walne Zebranie Koła jest zwoływane przez Zarząd Koła. O terminie, miejscu i porządku obrad zarząd koła zawiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Koła.

§ 4

 1. Zarząd Koła kieruje bieżącą działalnością Koła w okresie między walnymi zebraniami i ponosi odpowiedzialność za pracę przed Walnym Zebraniem Koła i władzami nadrzędnymi.
 2. Do zakresu działania Zarządu Koła należy:
  1/ wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Koła oraz władz nadrzędnych,
  2/ uchwalanie planów działania i projektu budżetu Koła,
  3/ zarządzanie funduszami i majątkiem w granicach budżetu, zgodnie z zasadami
  ustalonymi przez zarząd oddziału,
  4/ reprezentowanie PTN na terenie swego działania,
  5/ czuwanie nad wykonywaniem obowiązków statutowych przez członków, prowadzenie ewidencji członków i zbieranie składek członkowskich,
  6/ składanie sprawozdań z działalności Koła Walnemu Zebraniu Koła oraz zarządowi oddziału.

§ 5

 1. Zarząd koła składa się z 2-3 członków wybranych przez Walne Zebranie Koła.
 2. Zarząd Koła wybiera ze swego grona prezesa, i sekretarza.
 3. Zarząd Koła może również wybrać wiceprezesa.
 4. Posiedzenia zarządu zwołuje prezes lub sekretarz. O terminie, miejscu i porządku obrad powiadamia się członków zarządu co najmniej na 7 dni przed terminem obrad.
 5. Posiedzenia zarządu odbywają się co najmniej raz na kwartał.
 6. Komisja Rewizyjna Koła składa się z 3 członków, spośród których wybiera przewodniczącego.
 7. Nie można łączyć funkcji we władzach wymienionych w §2 pkt. 2 i 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej Koła nie mogą pozostawać z członkami Zarządu Koła w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
 8. Do działalności Komisji Rewizyjnej Koła stosuje się odpowiednio postanowienia Rozdziału VI §8 pkt. 3 i 4 .

ROZDZIAŁ VIII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§1.

 1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością dwóch trzecich (2/3) głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
 3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.

Tekst jednolity zawierający zmiany wprowadzone na Walnym Zgromadzeniu Członków w dniu 22 kwietnia 2008r.

Posted in .

0 Responses

Stay in touch with the conversation, subscribe to the RSS feed for comments on this post.